Biblia és lábjegyzetek

Biblia és lábjegyzetek

Lábjegyzetes Biblia - MTK 25.

2021. október 16. - agarik

1
Ha per támad férfiak között, és törvény elé mennek, és megítélik őket, és igazat adnak az igaznak és bűnösnek mondják a bűnöst:*
2
Akkor, ha a bűnös ütleget érdemel, vonassa le azt a bíró, és üttessen arra maga előtt annak bűnössége szerint való számban.
3
Negyvenet üttessen rá, ne többet, hogy netalán, ha ennél több ütést üttet reá, alávalóvá legyen előtted a te atyádfia.
4
Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat!**
5
Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülök, és nincs annak fia: a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz; hanem a sógora menjen be hozzá***, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban.
6
És majd az elsőszülött, akit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből.
7
Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni az ő ángyát, menjen el az ő ángya a kapuba a vénekhez, és mondja: Sógorom vonakodik fentartani az ő testvérének nevét Izráelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni.
8
Akkor hívják azt az ő városának vénei, és beszéljenek vele; és ha megáll és ezt mondja: nincs kedvem őt elvenni:
9
Akkor járuljon hozzá az ő ángya a vének szemei előtt, és húzza le saruját annak lábáról, és köpjön az arcába****, és szóljon, és ezt mondja: Így kell cselekedni azzal a férfival, aki nem építi az ő testvérének házát.
10
És "lehúzott sarujú háznép"-nek nevezzék az ő nevét Izráelben.*****
11
Ha két férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége oda járul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, aki veri azt, és kinyujtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét:
12
Vágd el annak kezét, meg ne szánja szemed.******
13
Ne legyen a te zsákodban kétféle font: nagyobb és kisebb.
14
Ne legyen a te házadban kétféle éfa: nagyobb és kisebb.*******
15
Teljes és igaz fontod legyen néked; teljes és igaz éfád legyen néked; hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
16
Mert az Úr előtt, a te Istened előtt útálni való mindaz, aki ezeket cselekszi; és mindaz, aki hamisságot mível.
17
Megemlékezzél arról, amit Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Égyiptomból kijöttetek:
18
Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket********, akik hátul valának, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent.
19
Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te köröskörül lévő ellenségedtől azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt: töröld el Amálek emlékezetét az ég alól; el ne felejtsd!*********

----------------------------------------------

* És mi van ha a bűnöst mondják igaznak, és az igazat bűnösnek?
** Nem printer az!
*** Ez mintha biblikusan vérfertőzésnek is számítana, másfelől meg mit szól bele?!?
**** Járványveszély van!
***** Nem kövezzük őket halálra? Ónánt akkor miért nyírtátok ki?!
****** TE levágnád a feleséged kezét?
******* Akkor hogy is volt az, hogy a gójoktól el lehet venni mindent, míg az Istenhívőktől semmit?
******** Na ne találjál már ki mindenféle szart! Hazug!
********* Ez elég kontraproduktív mondat volt, hát nem?

Lábjegyzetes Biblia - MTK 24.

1
Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki váló levelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától;
2
És kimegy az ő házából, és elmegy és más férfiúé lesz;
3
És a második férfiú is meggyűlöli őt, és ír néki váló levelet*, és kezébe adja azt, és elküldi őt házától; vagy ha meghal az a második férfi, aki elvette azt magának feleségül;
4
Az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen, minekutána megfertéztetett; mert útálatosság ez az Úr előtt; te pedig ne tedd bűnössé a földet, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül.
5
Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét**, akit elvett.
6
Zálogba senki ne vegyen kézimalmot vagy malomkövet***, mert életet venne zálogba.
7
Hogyha rajtakapnak valakit, aki embert lop az ő atyjafiai közül****, Izráel fiai közül, és hatalmaskodik rajta, vagy eladja azt: haljon meg az a tolvaj. Így tisztítsd ki a gonoszt te közüled.
8
A poklosság csapásában vigyázz, hogy szorgalmatosan megtartsad és megcselekedjed mindazt, amire a Lévita-papok tanítanak titeket; vigyázzatok, hogy amiképpen megparancsoltam nékik, akképpen cselekedjetek.
9
Emlékezzél meg arról, amit cselekedett az Úr, a te Istened Miriámmal az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból.*****
10
Ha kölcsön adsz valamit a te felebarátodnak: ne menj be az ő házába, hogy magad végy zálogot tőle;
11
Kivül állj meg, és az ember, akinek kölcsönt adsz, maga vigye ki hozzád az ő zálogát.
12
Hogyha szegény ember az, ne feküdjél le az ő zálogával******;
13
Bizony add vissza néki azt a zálogot napnyugtakor, hogy az ő ruhájában feküdjék le, és áldjon téged. És igazságul lesz ez néked az Úr előtt, a te Istened előtt.
14
A szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál, akár atyádfiai, akár a te jövevényeid azok, akik a te földeden a te kapuid között vannak.
15
Azon a napon add meg az ő bérét, és le se menjen felette a nap; mert szegény ő, és kivánkozik az után az ő lelke, hogy ellened ne kiáltson az Úrhoz, és bűn ne legyen rajtad.
16
Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az ő bűnéért haljon meg.*******
17
A jövevénynek és az árvának igazságát el ne csavard; és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba.
18
Hanem emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Égyiptomban, és megváltott téged az Úr, a te Istened, onnét. Azért parancsolom én néked, hogy így cselekedjél.
19
Mikor learatod aratni valódat a te meződön, és kévét felejtesz a mezőn, ne térj vissza annak felvételére; a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában.
20
Ha olajfád termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad marad; a jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az.
21
Ha szőlődet megszeded, ne mezgeréld le, ami utánad marad; a jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az.********
22
És emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Égyiptomnak földén. Azért parancsolom néked, hogy így cselekedjél.

----------------------------------------

* Ilyenkor nem a szüzesség-bizonyíték, meg halálrakövezés a menő, khm, khm?
** Értsd: csinálja fel. Mindegy az asszony mit szól hozzá.
*** Ez mi a faszról beszél? Kinek van manapság malomköve?
**** De ha gój, akkor semmi gond, ugyi.
***** Hát annak kurvára semmi köze nem voltahhoz, hogy Miriám betartotta-e a betegségekre vonatkozó szabályokat, vagy sem.
****** Uhm, miféle zálogról is beszélünk? Rabszolganőkről, rabszolga pasikról, esetleg kecskékről...?
******* Na ez rendesen betesz az olyan mondásoknak, mint "megbüntetem az apák vétkét a gyermekekben 3-4-íziglen", meg úgy egyáltalán az "eredendő bűn" tévképzetének.
******** Te ezért nem rázod le az olajfádat, vagy AZÉRT MERT NINCS KIBASZOTT OLAJFÁD, MERT ERRE TÚL HIDEG VAN HOGY OLAJFÁT ÜLTESS?

Lábjegyzetes Biblia - MTK 23.

1
Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe.
2
A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se* menjen be az Úrnak községébe.
3
Az Ammoniták és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be** az Úrnak községébe, soha örökké***:
4
Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból****; és mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged.*****
5
De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot******; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.
6
Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha.
7
Ne útáld az Edomitát*******; mert atyádfia az; ne útáld az égyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén.
8
Az olyan fiak, akik harmadízen születnek nékik********, bemehetnek az Úrnak községébe.
9
Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél minden gonosztól.
10
Ha volna valaki közötted, aki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;
11
És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.
12
A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda.
13
És legyen ásócskád********* a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kivül, gödröt áss azzal és ha felkelsz, betakarhassad azt, ami elment tőled;
14
Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled.
15
Ne add ki a szolgát az ő urának**********, aki az ő urától hozzád menekült.
16
Veled lakjék, te közötted, azon a helyen, amelyet választ valamelyikben a te városaid közül, ahol néki tetszik; ne nyomorgasd őt.
17
Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közül; se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai közül.
18
Ne vidd be a paráznanő bérét*********** és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémű fogadás fejében; mert mind a kettőt útálja az Úr, a te Istened.
19
A te atyádfiától ne végy kamatot************: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, amit kamatra szokás adni.
20
Az idegentől vehetsz kamatot*************, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, amire kinyujtod kezedet, azon a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.
21
Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked.
22
Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.
23
Ügyelj arra, ami ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd**************, amit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
24
Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig***************, de edényedbe ne rakj.
25
Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe.

--------------------------------------------------------------

* Ennyit az árvákról.
** Rasszizmus.
*** Ezt most jól megaszondta.
**** Vannak ám elvárások!
***** Ehhez az ammonitáknak semmi közük nem volt.
****** Ez mi a faszról beszél? A sztori sose állította hogy Bálám meg akarta volna átkozni a hébereket, épp ellenkezőleg, mindenkit figyelmeztetett, hogy nem fogja megátkozni őket, hanem azt teszi, amit Mr. Isten mond.
******* Ezt is eldönthetné már.
******** Oh, már harmadíziglen? Milyen kedjes!
********* Csak hogy emlékezzünk: egy hárommilliós táborból kell kikolbászlnod, ha kolbászolnod kell.
********** Ez kérem lopás.
*********** Most engedi hogy legyenek kurvák, vagy nem? Döntse már el!
************ Ez még mindig azt jelenti, hogy magyarországon a magyaroknak nem lehetne kamatot felszámítani.
************* Ismét a kettős mérce, két törvény - egyik az egyiknek, másik a másiknak. A gójt fosszuk ki.
************** Ez komoly kérdéseket vet fel, mint korábban elmondtam.
*************** Ezt sem hiszem hogy a magyar törvények engednék.

Lábjegyzetes Biblia - MTK 22.

1
Ne nézd el, ha a te atyádfiának ökre vagy juha tévelyeg, és ne fordulj el azoktól, hanem bizony tereld vissza azokat a te atyádfiához.
2
Hogyha pedig nincs közel hozzád a te atyádfia, vagy nem is ismered őt: hajtsd a barmot a magad házához*, és legyen nálad, míg keresi azt a te atyádfia, és akkor add vissza néki.
3
És ekképpen cselekedjél szamarával, ekképpen cselekedjél ruhájával és ekképpen cselekedjél a te atyádfiának minden elveszett holmijával, ami elveszett tőle és te megtaláltad; nem szabad félrevonulnod.
4
Ha látod, hogy a te atyádfiának szamara vagy ökre az úton eldűlve fekszik, ne fordulj el azoktól, hanem vele együtt emeld fel azokat.
5
Asszony ne viseljen férfiruházatot**, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, aki ezt míveli.
6
Ha madárfészek akad elédbe az úton valamely fán vagy a földön, madárfiakkal vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a fiakon vagy a tojásokon: meg ne fogd az anyát a fiakkal egyben;
7
Hanem bizony bocsásd el az anyát, és a fiakat fogd el magadnak, hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig élj.
8
Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat***, ha valaki leesik arról.
9
Ne vess a te szőlődbe kétféle magot****, hogy fertőzötté ne legyen az egész: a mag, amelyet elvetsz és a szőlőnek termése.
10
Ne szánts ökrön és szamáron együtt.
11
Ne öltözzél vegyes szövésű azaz gyapjúból és lenből szőtt ruhába.*****
12
A te felsőruhádnak négy szegletére, amelyet felülre öltesz, bojtokat csinálj magadnak.
13
Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt,
14
És szégyenletes dolgokkal vádolja, és rossz hírbe keveri azt, mert ezt mondja: E feleséget vettem magamnak, és hozzá mentem, de nem találtam ő benne szűzességet:
15
Akkor vegye azt a leánynak atyja és anyja, és vigyék a leány szűzességének jeleit a város vénei elé a kapuba;******
16
És mondja a leánynak atyja a véneknek: Leányomat feleségül adtam e férfiúnak, de gyűlöli őt;
17
És íme szégyenletes dolgokkal vádolja, mondván: Nem találtam a te leányodban szűzességet; pedig ímhol vannak az én leányom szűzességének jelei! És terítsék ki a ruhát a város vénei elé.
18
Akkor a város vénei fogják meg azt a férfit, és ostorozzák meg őt;
19
És bírságolják meg száz ezüst siklusra, és adják ezt a leány atyjának; mert rossz hírbe kevert egy izráelita szűzet; és legyen annak felesége, és el nem bocsáthatja azt teljes életében.
20
Ha pedig igaz lesz a vádolás, és nem találtatik szűzesség a leányban:*******
21
Akkor vigyék ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei kövezzék meg kővel********, hogy meghaljon; mert gyalázatosságot cselekedett Izráelben, paráználkodván az az ő atyjának házánál. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt.
22
Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonynyal hál, ők mindketten is meghaljanak: a férfi, aki az asszonynyal hált, és az asszony is. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.
23
Ha szűz leány van jegyben egy férfiúval, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál:
24
Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak. A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.
25
De hogyha mezőn találja a férfi a jegyben járó leányt, és erőszakoskodik rajta a férfi és vele hál: csak maga a férfi haljon meg, aki azzal hált;
26
A leányt pedig ne bántsd, mert a leánynak nincsen halálos bűne, mivel olyan ez a dolog, mint amikor valaki felebarátjára támad és azt agyonüti.
27
Mert a mezőn találta őt; kiálthatott a jegyben járó leány, de nem volt aki megoltalmazza őt.
28
Ha valaki el nem jegyzett szűz leánynyal találkozik, és megragadja azt*********, és vele hál, és rajta kapják őket:
29
Akkor a férfi, aki vele hált, adjon a leány atyjának ötven ezüst siklust, a leány pedig legyen feleségévé. Mivelhogy meggyalázta azt, nem bocsáthatja el azt teljes életében.
30
Ne vegye el senki az ő atyjának feleségét, és az ő atyjának takaróját fel ne takarja!

-------------------------------------------------

* Ebbül kurva nagy botrányok lesznek, garantálom.
** Rendben: mi a különbsé?
*** Ezt a sort egyesek szeretik munkavédelmi előírásként előadni, miközben a szokásos vér-tilalomról van szó.
**** Miért korlátozza itt a kétféle magot csak a szőlőre? (l. Lev.19.19)
***** A kevert anyagú ruhák manapság annyira mindennaposak, komoly pénzt kéne költened hogy ne olyat viselj. Érdekes viszont mennyire egyszerű ötletei vannak a területen. Mit szólna a műszalas anyagokhoz? :D
****** Loooooooooooooool, ezt próbáld meg ma XD
******* Vegyük észre, hogy a szüzesség az ügyben teljességgel másodlagos. az ügy az, hogy a férj meggyűlölte a feleségét, annyira, hogy el akarjon válni. A törvény nem kezeli a problémát, hanem rituális kifogást keres.
******** Tehát nincs válás - kivégzés van. Azt is vegyük észre, hogy ismét beütött a kettős mérce: ha a ffi "nem mondott igazat" (mint tudjuk, az igazságnak nincs helye az ügyben), őt megostorozzák. A nőt viszont kivégzik.
********* Tehát ha el nem jegyzett szüzet megerőszakolsz - gratulálok, házasok vagytok! Hála legyen a Keresztény Kultúráért!

Lábjegyzetes Biblia - MTK 21.

1
Hogyha agyonütöttet találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható: ki ölte meg azt;
2
Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg a földet a városokig, amelyek az agyonütött körül vannak;
3
És amely város legközelebb esik az agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, amelylyel még nem dolgoztattak, és amely nem vont még jármot;
4
És annak a városnak vénei vigyék az üszőt valamely folyóvíz völgyébe, amelyet nem szántanak és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben.
5
És járuljanak oda a papok, Lévi fiai; (mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak néki, és hogy áldjanak az Úr nevében, és az ő ítéletök szerint legyen minden per és minden sérelem).
6
És mindnyájan annak a városnak vénei, akik legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák meg kezeiket a nyakaszegett üsző felett a völgyben;
7
És szóljanak és mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.*
8
Bocsáss meg a te népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, Uram, és ne engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen Izráel között, a te néped között! És bocsánatot nyernek a vérért.
9
Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan vérnek kiontását, mert így cselekszed azt, ami igaz az Úr előtt.
10
Mikor hadba mégy ellenségeid ellen, és kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyokat ejtesz;
11
És meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt**, úgy hogy elvennéd feleségül:
12
Vidd be őt a te házadba, hogy nyirja meg a fejét, és messe le körmeit.
13
És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig; és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged.
14
Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kivánsága szerint; de pénzért semmiképpen el ne add őt; ne hatalmaskodjál rajta, miután megrontottad őt.
15
Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött:
16
Azon a napon, amelyen az ő fiait örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretettnek fiát*** a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött;
17
Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adván néki mindenből, amije van; mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.
18
Ha valakinek pártütő és makacs fia van, aki az ő atyja szavára és anyja szavára nem hallgat, és ha megfenyítik, sem engedelmeskedik nékik:
19
Az ilyet fogja meg az ő atyja és anyja, és vigyék azt az ő városának véneihez és az ő helységének kapujába,
20
És ezt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges****:
21
Akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon*****. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt, és az egész Izráel hallja meg, és féljen!
22
Ha valakiben halálos ítéletre való bűn van, és megölik, és felakasztatod azt fára:
23
Ne maradjon éjjel az ő holtteste a fán, hanem temesd el azt még azon a napon; mert átkozott Isten előtt aki fán függ; és meg ne fertéztessed azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül.

-------------------------------------

* A "nyomozás" abból áll, hogy feláldoznak egy állatot, és azt mondják "Nem Mi voltunk."

001.jpg** ...erőszakold meg!
*** Én meg már azt hittem, az elsőszülött az az elsőszülött. Hát, tévedtem.
**** Még akkor is ezt mondd, ha nem az.
***** Hiába no, a család az család!


Lábjegyzetes Biblia - MTK 20.

1
Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet: ne félj tőlök, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Égyiptom földéről.
2
És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek;
3
És ezt mondja nékik: Hallgasd meg Izráel! Ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel: A ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, és meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttök;
4
Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket.
5
Az előljárók pedig szóljanak a népnek, mondván: Kicsoda az olyan férfi, aki új házat épített, de még fel nem avatta azt? Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne haljon a harcban, és más valaki avassa fel azt.
6
És kicsoda olyan férfi, aki szőlőt ültetett és nem vette el annak hasznát?* Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne haljon a harcban, és más valaki vegye el annak hasznát.
7
És kicsoda olyan férfi, aki feleséget jegyzett el magának, de még el nem vette? Menjen el, és térjen vissza házába, hogy meg ne haljon a harcban, és más valaki vegye azt el.
8
Még tovább is szóljanak az előljárók a néphez, és ezt mondják: Kicsoda olyan férfi, aki félénk és lágy szívű? Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyjafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve.
9
És mikor elvégzik az előljárók beszédöket a néphez, állítsanak seregvezéreket a nép élére.
10
Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt.
11
És ha békességgel felel néked, és kaput nyit, akkor az egész nép, amely találtatik abban, adófizetőd legyen, és szolgáljon** néked.
12
Ha pedig nem köt békességet veled, hanem harcra kél veled, akkor zárd azt körül;
13
És ha az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vágj le abban minden fineműt fegyver élével;***
14
De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat és mind azt, ami lesz a városban, az egész zsákmányolni valót magadnak prédáljad; és fogyaszd el a te ellenségeidtől való zsákmányt****, akiket kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.
15
Így cselekedjél mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, amelyek nem e nemzetek városai közül valók.
16
De e népek városaiban, amelyeket örökségül ad néked az Úr, a te Istened, ne hagyj élni csak egy lelket is;
17
Hanem mindenestől veszítsd el őket: a Khittheust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust és a Jebuzeust*****, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened;
18
Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle útálatosságaik szerint cselekedni, amelyeket ők cselekesznek az ő isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen.
19
Mikor valamely várost hosszabb ideig tartasz körülzárva, hadakozván az ellen, hogy bevegyed azt: ki ne veszítsd annak egy élőfáját sem, fejszével vágván azt; hanem egyél arról, és azt magát ki ne irtsad; mert ember-é a mezőnek fája, hogy ostrom alá jusson miattad?
20
Csak amely fáról tudod, hogy nem gyümölcstermő, azt veszítsd el és irtsd ki******, és abból építs erősséget az ellen a város ellen, amely te ellened hadakozik, mindaddig, amíg leomlik az.

---------------------------------------

* Éljen az alkoholizmus?
** Az adófizetés, persze. A rabszolgaság. Na az már probléma.
*** Szexizmus? Eugenetika? Szimpla hülyeség?
**** Zsákmányoljak mindenféle nőket - aztán fogyasszam el őket? Károli pártolta a kannibalizmust?
***** Hová lett a hetedik, a girgazeusok? (MTK.7.1)
****** Ez környezetkárosítás, és az ökológiára való tevés nagy ívben.

Lábjegyzetes Biblia - MTK 18-19.

1
A Lévita-papoknak, a Lévi egész nemzetségének ne legyen se része, se öröksége Izráellel, hanem éljenek az Úrnak tüzes áldozatjaiból és örökségéből.
2
Annakokáért ne legyen néki öröksége az ő atyjafiai között: Az Úr az ő öröksége, amint megmondotta néki.
3
És ez legyen a papoknak törvényes része a néptől, azoktól, akik áldoznak akár ökörrel, akár juhval, hogy a papnak adják a lapockát, a két állat és a gyomrot.
4
A te gabonád, mustod és olajod zsengéjét, és a te juhaid gyapjának zsengéjét néki adjad;
5
Mert őt választotta ki az Úr, a te Istened minden te nemzetséged közül, hogy álljon szolgálatra az Úrnak nevében, ő és az ő fiai minden időben.
6
Mikor pedig eljön a Lévita valamelyikből a te egész Izráelben lévő kapuid közül, ahol ő lakik, és bemegy az ő lelkének teljes kívánsága szerint arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr:
7
Szolgáljon az Úrnak az ő Istenének nevében, mint az ő többi atyjafiai, a Léviták, akik ott állanak az Úr előtt.
8
Az eledelekben egyenlőképpen részesedjenek, kivéve azt, amit eladott valaki az ő atyai örökségéből.
9
Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
10
Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló*;
11
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
12
Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
13
Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
14
Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.
15
Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!
16
Mind aszerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak!
17
Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták amit mondtak.
18
Prófétát** támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki.
19
És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!
20
De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta.***
21
Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképpen ismerhetjük meg az ígét, amelyet nem mondott az Úr?
22
Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!

1
Mikor kiírtja az Úr, a te Istened a nemzeteket****, akiknek földjét néked adja***** az Úr, a te Istened, és bírni fogod őket, és lakozol az ő városaikban és az ő házaikban:
2
Válassz ki magadnak három várost a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy örököljed azt.
3
Készítsd meg magadnak az utat azokhoz, és osszad három részre a te országod határát, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül; azok arra valók legyenek, hogy minden gyilkos oda meneküljön.
4
Ez pedig a gyilkos törvénye, aki oda menekül, hogy élve maradjon: Aki nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt;
5
Aki például elmegy az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal: az ilyen meneküljön e városok egyikébe, hogy élve maradjon.
6
Különben a vérbosszuló rokon űzőbe veszi az ő szívének búsulásában, és eléri, ha az út hosszú leend, és agyon üti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt.
7
Azért én parancsolom néked, mondván: Három várost válassz magadnak.******
8
Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti a te határodat********, amint megesküdt a te atyáidnak, és néked adja mind az egész földet, amelynek megadását megígérte volt a te atyáidnak;
9
(Hogyha megtartod mind e parancsolatot, megtévén azt, amit én ma parancsolok néked, tudniillik, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és járj az ő utain minden időben): akkor e háromhoz szerezz még három várost.
10
Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad.
11
De hogyha lesz valaki, aki gyűlöli az ő felebarátját, és meglesi azt, és reá támad és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül:
12
Akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon.
13
Ne nézz reá szánalommal*******, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izráelből, hogy jól legyen dolgod.
14
A te felebarátodnak határát el ne told, amely határt az ősök vetettek a te örökségedben, amelyet örökölni fogsz azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy bírjad azt.
15
Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
16
Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt:
17
Akkor álljon az a két ember, akiknek ilyen perök van, az Úr elé, a papok és a bírák elé, akik abban az időben lesznek;
18
És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, aki hazugságot szólott az ő atyjafia ellen:
19
Úgy cselekedjetek azzal, amint ő szándékozott cselekedni az ő atyjafiával. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt;
20
Hogy akik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot.
21
Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

--------------------------------------------

* Mik? Ezeket kifejtené, mert a valóságban nem léteznek, csak az író fantáziájában, így nem tudom mire gondol.
** Ami abban különbözik a fentebb felsoroltaktól, hogy...?
*** Oooké... De honnan fogjuk tudni? Nyilván meg kell kérdeznünk róla személyesen Mr. Istent. Nem lenne egyszerűbb kihagyni a köztes-embert, és Mr. Isten maga mondaná amit akar? Ez a fülbesugdosósdi fölöslegesnek tűnik.
**** Éljen a holokauszt!
***** Éljenek a migránsok!
****** Arrafelé az ilyen fejsze-feje-leesős esetek ennyire gyakoriak?
******* Miért szokták azt mndani, hogy "Isten irgalmas", ha megtiltja az irgalmasságot?
******** Jut eszembe. Egyik dolog amit nem szeret Mr. Isten az oszlop-állítás. Dea a Gen.28-ban Jákób is állított oszlopot hogy iádják. Ezzel mi van? A kultúra darabjai kiszorultak idővel, és a rivális szekták kiszelektálták egymást?

Lábjegyzetes Biblia - MTK 16-17.

1
Ügyelj az Abib hónapra, és készíts az Úrnak, a te Istenednek páskhát; mert az Abib hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Égyiptomból éjjel.
2
Páskha gyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét.
3
Ne egyél azzal semmi kovászost, hanem hét napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, (mert sietséggel jöttél ki Égyiptom földéről) hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, amelyen kijöttél Égyiptom földéről.
4
És ne lásson senki kovászt hét napon át sehol a te határodban; és a húsból, amelyet az első napon estve megáldozol, semmi ne maradjon reggelig.
5
Nem ölheted le a páskhát akármelyikben a te városaid közül, amelyeket az Úr, a te Istened ád néked;
6
Hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy az ő nevét oda helyezze: ott öld le a páskhát estve, napnyugtakor, abban az időben, amikor kijöttél Égyiptomból.
7
Azon a helyen süsd és edd is meg, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened; reggel pedig fordulj vissza és menj haza a te hajlékodba.
8
Hat napon át egyél kovásztalant; hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztő ünnepe lévén, ne munkálkodjál azon.
9
Számlálj azután magadnak hét hetet; attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsátod.
10
És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adj, amint megáldott téged az Úr, a te Istened.
11
És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, te és a te fiad, és leányod, szolgád, szolgálóleányod, és a lévita, aki a te kapuidon belől van, és a jövevény, az árva és az özvegy, akik te közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét.
12
És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Égyiptomban; és tartsd meg, és teljesítsd e rendeléseket.
13
A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyűjtöd a termést a te szérűdről és sajtódról.
14
És örvendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik belől vannak a te kapuidon.
15
Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr; mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben, és kezeidnek minden munkájában; azért örvendezz igen!
16
Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt; a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt!
17
Kiki az ő képessége szerint adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet ád néked.
18
Bírákat és felügyelőket állíts minden kapudba, amelyeket az Úr, a te Istened ád néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel.
19
El ne fordítsd az itéletet; személyt se válogass; ajándékot se végy; mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét.
20
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess*, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
21
Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, amelyet készítesz magadnak.
22
Oszlopot se emelj magadnak, amit gyűlöl az Úr, a te Istened.

1
Ne áldozzál az Úrnak, a te Istenednek olyan ökröt és juhot, amelyen valami fogyatkozás van**, akármi hiba; mert útálatosság az az Úrnak, a te Istenednek.
2
Hogyha találtatik közötted valamelyikben a te kapuid közül, amelyeket az Úr, a te Istened ád néked, vagy férfiú vagy asszony, aki gonoszt cselekszik az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, megszegvén az ő szövetségét;
3
És elmegy és szolgál idegen isteneket, és imádja azokat, akár a napot, akár a holdat, vagy akármelyet az égnek seregei közül, amelyet nem parancsoltam***;
4
És megjelentetik néked, és meghallod: jól megtudakozd; és hogyha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént ez az útálatosság**** Izráelben:
5
Akkor vidd ki azt a férfiút vagy azt az asszonyt, aki azt a gonoszságot mívelte, a te kapuidba, (a férfiút vagy az asszonyt) és kövezd agyon őket, hogy meghaljanak.*****
6
Két tanú vagy három tanú szavára****** halállal lakoljon a halálra való; de egy tanú szavára meg ne haljon.
7
A tanúk keze legyen első rajta, hogy megölettessék, és azután mind az egész nép keze. Így tisztítsd ki magad közül a gonoszt.
8
Ha megfoghatatlan valami előtted, amikor ítélned kell vér és vér között, ügy és ügy között, sérelem és sérelem között, vagy egyéb versengések között a te kapuidban: akkor kelj fel, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened.
9
És menj be a Lévita-papokhoz és a bíróhoz, aki lesz majd abban az időben; és kérdezd meg őket, és ők tudtul adják néked az ítéletmondást.
10
És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul adnak néked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr; és vigyázz, hogy mind aszerint cselekedjél, amint tanítanak téged.
11
A törvény szerint cselekedjél, amelyre tanítanak téged, és az ítélet szerint, amelyet mondanak néked; el ne hajolj attól a mondástól, amelyet tudtul adnak néked, se jobbra, se balra.
12
Ha pedig elbizakodottságból azt cselekszi valaki, hogy nem hallgat a papra*******, aki ott áll, szolgálván az Urat, a te Istenedet, vagy a bíróra: haljon meg az ilyen ember. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.
13
És mind az egész nép hallja, és féljen, hogy elbizakodottan senki ne cselekedjék többé.
14
Mikor bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképpen egyéb népek, amelyek körültem vannak:
15
Azt emeld magad fölé királyul, akit az Úr, a te Istened választ********. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, aki nem atyádfia.
16
Csak sok lovat ne tartson*********, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton!
17
Sok feleséget se tartson*********, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa.
18
És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a Lévita-papokéból.
19
És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje.
20
Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izráelben.

----------------------------------------

* Milyen is lenne egy biblikus fejezet a jó öreg halálos fenyegetés nélkül, ugye?
** Ableist.
*** Control-freak.
**** Bigott.
***** A gyilkolás a mániája.
****** Ja, mert az emberek soha nem hazudnak, és mindenki jobban tudja mire gondolok mint én.
******* "Na akkor told le a gatyádat kisfiam" - mondá a pap.
******** És ezt hogy bizonyítod?
********* Erre majd emlékezzél Dávidnál és Salamonnál, jó?

Lábjegyzetes Biblia - MTK 14-15.

1
Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok; ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért,
2
Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, amelyek a föld színén vannak.
3
Semmi útálatosságot meg ne egyél.
4
Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,
5
Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.
6
És mindazt az állatot, amelynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.
7
De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek.
8
És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.
9
Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben élnek: aminek úszó szárnya és pikkelye van, mind megegyétek;
10
Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.
11
Minden tiszta madarat megehettek.
12
Ezek pedig, amelyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.
13
A keselyű*, a héja és a sólyom az ő nemével.
14
Minden holló az ő nemével.
15
A struc, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.
16
A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.
17
A pelikán, a gém és a hattyú.
18
Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.
19
Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.**
20
Minden tiszta szárnyast megehettek.
21
Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, aki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében.
22
Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem.
23
És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben.
24
Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, amelyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:
25
Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
26
És adjad a pénzt mind azért, amit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, amit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe.
27
A lévitát pedig, aki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled.
28
A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.
29
És eljön a lévita*** (akinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, akik a te kapuidon belől vannak, és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, amelyet végzesz.

1
A hetedik esztendő végén elengedést mívelj.
2
Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért.
3
Az idegenen hajtsd be****; de amid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed.
4
De nem is lesz közötted szegény*****, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt.
5
De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mind azt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok néked.
6
Mert az Úr, a te Istened megáld téged, amiképpen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
7
Ha mégis szegénynyé lesz valaki****** a te atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia előtt;
8
Hanem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik.
9
Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje; és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki; mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned.
10
Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, amire kezedet veted.
11
Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földeden.
12
Hogyha eladja magát néked a te atyádfia, a zsidó férfi és zsidó asszony, és szolgál téged hat esztendeig: a hetedik esztendőben bocsássad őt szabadon mellőled.
13
És mikor szabadon bocsátod őt mellőled, ne bocsásd el őt üresen;
14
Hanem terheld meg őt bőven a te juhaidból, a te szérűdről, és a te sajtódból; amivel megáldott téged az Úr, a te Istened, adj néki abból.
15
És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Égyiptom földén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened; azért parancsolom én ma ezt néked.
16
Ha pedig ezt mondja néked: Nem megyek el tőled, mert szeret téged és a te házadat, mivelhogy jól van néki te nálad dolga:
17
Akkor vedd az árat, és fúrd a fülébe és az ajtóba*******; és legyen szolgáddá mindvégig; így cselekedjél szolgálóleányoddal is********.
18
Ne essék nehezedre, hogy szabadon bocsátod őt mellőled; (hiszen két annyi bérre valót szolgált néked hat éven át, mint a béres-munkás) és megáld téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel.
19
Barmaid és juhaid első fajzásának minden hímjét az Úrnak, a te Istenednek szenteljed. Ne munkálkodjál a te tehenednek első fajzásán, és meg ne nyírjad a te juhaidnak első fajzását.
20
Az Úrnak, a te Istenednek színe előtt edd meg azt esztendőről esztendőre, te és a te házad népe, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr.
21
Hogyha valami fogyatkozás lesz benne*********; sánta vagy vak lesz, vagy akármely fogyatkozásban szenvedő: meg ne áldozd********** azt az Úrnak, a te Istenednek.
22
A te kapuidon belől edd meg azt; a tisztátalan és a tiszta egyaránt, mintha őz volna az vagy szarvas.
23
Csakhogy a vérét meg ne edd, hanem a földre öntsd azt, mint a vizet.

----------------------------------------------

* Ez eddig nem volt a listán
** Eddig voltak kivételek. A lev.11.29-30-ról meg egyáltalán nem esik szó. Megnyugtató hogy a listák nem egyeznek, hát nem? Végülis csak kivégeznek ha rossz alapanyagból főzöl.
*** A papok visznek mindent ami mozdítható.
**** Hogy is volt azzal hogy "egy törvényed legyen, ne szivasd orrba az idegeneket"? Ez itt tisztán és kérlelhetetlenül kettős márce, két törvény, egyik a gójoknak, egyik a zsidóknak. És aztán csodálkoznak.
***** Akkor viszont mmi szükség volt az olyan isteni törvényekre, mint "ha valaki kézimalmát, egyetlen ruháját adja zálogba..."?
****** Most akkr lesznek szegények, vagy nem lesznek, döntsük már el.
******* Ne feledjük, a keresztény kultúrában a fülbevaló tilos (ám az orrbavaló szabad).
******** Ez ellentmondás az Exo.21-el, ahol a nőknek nem jár felszabadulás.
********* Olyankor amúgy mi van? Helyettesíteni kell valamivel, vagy megúsztuk az áldozást?
********** És ismét: mi van ha embert áldozok az Úrnak? Elsőszülöttet, vagy hadifoglyot? Ott azt hogy kell érteni?

Lábjegyzetes Biblia - MTK 13.

1
Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó* támad és jelt vagy csodát ád néked;
2
Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda**, amelyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat:
3
Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből?
4
Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.
5
Az a jövendőmondó pedig vagy álomlátó ölettessék meg; mert pártütést hirdetett az Úr ellen, a ti Istenetek ellen, aki kihozott titeket Égyiptom földéből, és megszabadított téged a szolgaságnak házából; hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet parancsolt néked az Úr, a te Istened, hogy azon járj. Gyomláld ki azért a gonoszt magad közül***.
6
Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad vagy leányod, vagy a kebleden lévő feleség, vagy lelki-testi barátod titkon csalogat, mondván: Nosza menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertetek sem te, sem atyáid.
7
Ama népek istenei közül, akik körültetek vannak, közel hozzád vagy távol tőled, a földnek egyik végétől a másik végéig:
8
Ne engedj néki, és ne hallgass reá, ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt;
9
Hanem megölvén megöljed őt****; a te kezed legyen először rajta az ő megölésére, azután pedig az egész népnek keze.
10
Kövekkel kövezd meg őt, hogy meghaljon; mert azon igyekezett, hogy elfordítson téged az Úrtól, a te Istenedtől, aki kihozott téged Égyiptomnak földéből, a szolgaságnak házából;
11
És hallja meg az egész Izráel, és féljenek és ne cselekedjenek többé ahhoz hasonló gonoszt te közötted.
12
Ha valamelyikben a te városaid közül, amelyeket az Úr, a te Istened ád néked, hogy ott lakjál, ezt hallod mondani:
13
Emberek jöttek ki közüled, istentelenségnek fiai, és elfordítják városuk lakosait, mondván: Nosza, menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertetek:
14
Akkor keress, kutass és szorgalmatosan tudakozódjál, és ha igaz, és bizonyos a dolog, és megtörtént az efféle útálatosság közötted:
15
Hányd kard élére annak a városnak lakosait; áldozd fel azt mindenestől, ami benne van; a barmát is kard élére hányd.*****
16
És ami préda van benne, hordd mind együvé az ő piacának közepére, és égesd meg a várost tűzzel és annak minden prédáját is teljes áldozatul az Úrnak, a te Istenednek, és legyen rom mind örökké, és soha többé fel ne építtessék.
17
Ne ragadjon semmi a te kezedhez abból az átokra valóból, hogy szűnjék meg az Úr haragjának búsulása, és könyörületes legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged, amiképpen megesküdt a te atyáidnak,
18
Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván minden ő parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy azt cselekedjed, ami igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.

------------------------------------------------

* Mint mondjuk József?
** Kettős mérce.
*** Nem azt mondta, hogy az illetőt "nem ismered"?
**** Családi értékek in yo face!
***** Hogyapicsa.
süti beállítások módosítása