Biblia és lábjegyzetek

Biblia és lábjegyzetek

Lábjegyzetes Biblia - Számok könyve 32-33.

2021. október 14. - agarik

1
Rúben fiainak pedig és Gád fiainak igen sok barmok vala. Mikor látták a Jázér földét és a Gileád földét, hogy ímé az a hely marhatartani való hely:
2
Eljövének Gád fiai és Rúben fiai, és szólának Mózesnek és Eleázárnak, a papnak, és a gyülekezet fejedelmeinek, mondván:
3
Atárót, Díbon, Jázér, Nimra, Hesbon, Elealé, Sebám, Nébó és Béon:
4
A föld, amelyet megvert az Úr az Izráel fiainak gyülekezete előtt, baromtartó föld az; a te szolgáidnak pedig sok marhájok van.
5
És mondának: Hogyha kedvet találtunk a te szemeid előtt, adassék ez a föld a te szolgáidnak örökségül, ne vígy minket át a Jordánon.
6
Mózes pedig monda a Gád fiainak és Rúben fiainak: Avagy a ti atyátokfiai hadakozni menjenek, ti pedig itt maradjatok?
7
És miért idegenítitek el Izráel fiainak szívét, hogy által ne menjenek a földre, amelyet adott nékik az Úr?
8
A ti atyáitok cselekedtek így, mikor elbocsátám őket Kádes-Bárneából, hogy nézzék meg azt a földet;
9
Mert felmentek az Eskól völgyéig, és megnézék a földet, és elidegeníték Izráel fiainak szívét, hogy be ne menjenek arra a földre, amelyet adott vala nékik az Úr.
10
Azért megharaguvék az Úr azon a napon, és megesküvék, mondván:
11
Nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Égyiptomból, húsz esztendőstől fogva és feljebb, azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mivelhogy nem tökéletesen jártak én utánam;
12
Kivéve a Kenizeus Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát, mivelhogy tökéletesen jártak az Úr után.
13
És megharaguvék az Úr Izráelre, és bujdostatá őket a pusztában negyven esztendeig; míg megemészteték az egész nemzetség, amely gonoszt cselekedett vala az Úr szemei előtt.
14
És ímé feltámadtatok a ti atyáitok helyett, bűnös emberek maradékai, hogy az Úr haragjának tüzét még öregbítsétek Izráel ellen.
15
Hogyha elfordultok az ő utaitól, még tovább is otthagyja őt a pusztában, és elvesztitek mind az egész népet.
16
És járulának közelebb ő hozzá, és mondának: Barmainknak juhaklokat építünk itt, és a mi kicsinyeinknek városokat;
17
Magunk pedig felfegyverkezve, készséggel megyünk Izráel fiai előtt, míg bevisszük őket az ő helyökre; gyermekeink pedig a kerített városokban maradnak e földnek lakosai miatt.
18
Vissza nem térünk addig a mi házainkhoz, amíg Izráel fiai közül meg nem kapja kiki az ő örökségét.
19
Mert nem veszünk mi részt az örökségben ő velök a Jordánon túl és tovább, mivelhogy meg van nékünk a mi örökségünk a Jordánon innen napkelet felől.
20
És monda nékik Mózes: Ha azt cselekszitek, amit szóltok; ha az Úr előtt készültök fel a hadra;
21
És átmegy közületek minden fegyveres a Jordánon az Úr előtt, míg kiűzi az ő ellenségeit maga előtt;
22
És csak azután tértek vissza, ha az a föld meghódol az Úr előtt: akkor ártatlanok lesztek az Úr előtt, és Izráel előtt, és az a föld birtokotokká lesz néktek az Úr előtt.
23
Hogyha nem így cselekesztek*, ímé vétkeztek az Úr ellen; és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utólér benneteket!
24
Építsetek magatoknak városokat a ti kicsinyeitek számára, és a ti juhaitoknak aklokat; de amit fogadtatok, azt megcselekedjétek.
25
És szólának Gád fiai és Rúben fiai Mózesnek, mondván: A te szolgáid úgy cselekesznek, amint az én Uram parancsolja.
26
A mi kicsinyeink, feleségeink, juhaink és mindenféle barmaink ott lesznek Gileád városaiban;
27
A te szolgáid pedig átmennek mindnyájan hadra felkészülve, harcolni az Úr előtt, amiképpen az én Uram szól.
28
Parancsot ada azért ő felőlök Mózes Eleázárnak, a papnak, és Józsuénak a Nún fiának, és az Izráel fiai törzseiből való atyák fejeinek,
29
És monda nékik Mózes: Ha átmennek a Gád fiai és a Rúben fiai veletek a Jordánon, mindnyájan hadakozni készen az Úr előtt, és meghódol a föld ti előttetek: akkor adjátok nékik a Gileád földét birtokul.
30
Ha pedig nem mennek át fegyveresen veletek, akkor veletek kapjanak birtokot a Kanaán földén.
31
És felelének a Gád fiai és a Rúben fiai, mondván: amit mondott az Úr a te szolgáidnak, akképpen cselekeszünk.
32
Mi átmegyünk fegyveresen az Úr előtt a Kanaán földére, de miénk legyen a mi örökségünknek birtoka a Jordánon innen.
33
Nékik adá azért Mózes, tudniillik a Gád fiainak, a Rúben fiainak és a József fiának, Manasse féltörzsének, Szihonnak, az Emoreusok királyának országát, és Ógnak, Básán királyának országát; azt a földet az ő városaival, határaival, annak a földnek városait köröskörül.
34
És megépíték a Gád fiai Dibont, Ataróthot, Aroért,
35
Atróth-Sofánt, Jázért, Jogbehát,
36
Beth-Nimrát, és Beth-Haránt, kerített városokat juhaklokkal egyben.
37
A Rúben fiai pedig megépíték Hesbont, Elealét, Kirjáthaimot,
38
Nébót, Baál-Meont, (változtatott néven nevezve) és Sibmát. És új neveket adának a városoknak, amelyeket építének.
39
Mákirnak, a Manasse fiának fiai pedig Gileádba vonulának, és bevevék azt, és kiűzék az Emoreust, aki ott vala.
40
Adá azért Mózes Gileádot Mákirnak, a Manasse fiának, és lakozék abban.
41
Jáir pedig, a Manasse fia** elméne, és bevevé azoknak falvait, és hívá azokat Jáir falvainak.
42
Nóbah*** is elméne, és bevevé Kenáthot és annak városait, és hívá azt Nóbáhnak, a maga nevéről.

1
Ezek Izráel fiainak szállásai, akik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.
2
(Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint.
3
Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.
4
(Az égyiptombeliek pedig temetik vala azokat akiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülöttjöket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)
5
És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.
6
És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, amely van a pusztának szélén.
7
És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, amely van Baál-Cefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt,
8
És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.
9
És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
10
És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett.
11
És elindulának a Veres tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában.
12
És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.****
13
És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.
14
És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben*****, de nem vala ott a népnek inni való vize.
15
És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai pusztájában.
16
És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.******
17
És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.
18
És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.*******
19
És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Pérecben.
20
És elindulának Rimmon-Pérecből, és tábort ütének Libnában.
21
És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.
22
És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.
23
És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.
24
És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában.
25
És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.
26
És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.
27
És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.
28
És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.
29
És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.
30
És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.
31
És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.
32
És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.
33
És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.
34
És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.
35
És elindulának Abronából, és tábort ütének Ecjon-Geberben.
36
És elindulának Ecjon-Geberből*******, és tábort ütének Cin pusztájában; ez Kádes.
37
És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.
38
Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.********
39
Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.
40
Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől.
41
És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Calmonában.
42
És elindulának Calmonából, és tábort ütének Púnonban.
43
És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.
44
És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán.
45
És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort ütének Dibon-Gádban.
46
És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.
47
És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.
48
És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.*********
49
Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, a Moáb mezőségén.
50
És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:
51
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:
52
Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!**********
53
Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.
54
Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. Ahová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
55
Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait*********** a ti színetek elől, akkor, akiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyen lakoztok.
56
És akkor amiképpen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

-------------------------------------

* Tehát le van szarva minden, legfőképpen Mr. Isten, csak jöjjenek ha haderő köll.
** Ez honnan került elő. A népszámláláskor még nem volt ott. (26-27. fejezet)
*** Na és Ő ki a fasz.
**** Ilyenről nem volt szó.
***** Oké, visszatértünk a csapásra, csak tettünk pár plusz kitérőt.
****** És mi lett azzal, hogy visszatértek Párán pustájába?
******* A 18-36 sorok ismeretlen megállók, korábban ezen a szakaszon csak Párán pusztájában, és Hormában álltak meg - amik nem szerepelnek ezen az új felsoroláson.
******** Eh, nem is kérdezem.
********* A Hór-hegye és ez a "a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében" jelzés között semmi nem egyezik, gigantikus az ellentmondás.
********** Kulturális vandalizmus, a szabad világnézet semmibevétele, régészeti emlékek eltörlése...
*********** Elnézést, de a szerződés szerint a kiűzés az Mr. Isten feladata. Küldje rájuk a darazsait, vagy valami (Exo.23.28).

A bejegyzés trackback címe:

https://befogadas.blog.hu/api/trackback/id/tr2516720902

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása