Biblia és lábjegyzetek

Biblia és lábjegyzetek

Lábjegyzetes Biblia - MTK 1.

2021. október 14. - agarik

A kötet címe: Második Törvénykönyv. Ezt egy külön szerző írta - sem nem a jehovista, sem nem az elohimista -, és nagyrészt ismétlés. Ezzel viszont zárul a Mózes-sztori, ezért végigvesszük, mielőtt átugrunk a Krónikákra, mert olyan nincs hogy azzal kivárjam míg elérünk Dávid királyhoz.

-------

1
Ezek az igék, amelyeket szólott Mózes az egész Izráelnek, a Jordánon túl a pusztában, a mezőségen, a Veres tenger ellenében, Párán és Tófel, és Lábán és Hacéróth, és Dizaháb között.
2
Tizenegy napi járóföldön Hórebtől fogva, a Szeir hegyének menve, Kádes-Barneáig.
3
Lőn pedig a negyvenedik esztendőben, a tizenegyedik hónapban, a hónapnak első napján, szóla Mózes az Izráel fiainak mind aszerint, amint parancsolt vala az Úr néki azok felől.
4
Minekutána megverte vala Szihont az Emoreusok királyát*, aki lakik vala Hesbonban, és Ógot, Básánnak királyát Edreiben, aki lakik vala Asthárótban:
5
A Jordánon túl, a Moáb földén, kezdé Mózes magyarázni ezt a törvényt, mondván:
6
Az Úr, a mi Istenünk szólott nékünk a Hóreben, ezt mondván: Elég ideig laktatok e hegy alatt;
7
Forduljatok meg, és induljatok, és menjetek az Emoreusok hegyére, és annak minden szomszéd vidékére, a mezőségen, és a hegyes-völgyes földön, és dél felé, és a tengernek partján, a Kananeusok földére és a Libánusra, a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóig.
8
Ímé előtökbe adtam a földet; menjetek be, és bírjátok azt a földet, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja, és ő utánok az ő magvoknak.
9
És szólottam vala néktek abban az időben, ezt mondván: Nem viselhetlek egymagam titeket;
10
Az Úr, a ti Istenetek megsokasított titeket elannyira, hogy oly sokan vagytok ti most, mint az égnek csillagai.
11
Az Úr, a ti atyáitoknak Istene szaporítson meg titeket ezerszerte is inkább mint most vagytok, és áldjon meg titeket, amiképpen igérte néktek!
12
Miképpen viselhetném én egymagam a terheiteket és a ti bajaitokat és a ti pereiteket?
13
Válasszatok magatoknak bölcs, értelmes és a ti törzseitekben ismeretes férfiakat, és én azokat előljáróitokká teszem.
14
És felelétek nékem, és mondátok: Jó dolog, amit mondál, hogy míveled azt.
15
Vevém azért a ti törzseiteknek főbbjeit, a bölcs és ismeretes férfiakat, és tevém őket előljáróitokká: ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, tizedesekké és tiszttartókká, a ti törzseitek szerint.**
16
És megparancsolám abban az időben a ti biráitoknak, mondván: Hallgassátok ki atyátokfiait, és ítéljetek igazságosan mindenkit, az ő atyjafiaival és jövevényeivel egyben.
17
Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené; ami pedig nehéznek tetszik néktek, én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt.
18
És megparancsoltam néktek abban az időben mindent, amit cselekedjetek.
19
Azután elindulánk a Hórebtől, és bejártuk ama nagy és rettenetes pusztát, amelyet láttatok, az Emoreusok hegyének menve, amiképpen parancsolta volt az Úr, a mi Istenünk nékünk; és eljutánk Kádes-Barneához.
20
És mondám néktek: Eljutottatok az Emoreusok hegyéig, amelyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk.
21
Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad azt, amiképpen megmondotta az Úr, a te atyáidnak Istene néked; ne félj, és meg ne rettenj!
22
Ti pedig mindnyájan hozzám járulátok és mondátok: Küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nékünk azt a földet, és hozzanak nékünk hírt az út felől, amelyen felmenjünk, és a városok felől, amelyekbe bevonuljunk.
23
És tetszék nékem ez a beszéd, és vevék közületek tizenkét férfiút, minden törzsből egyet-egyet.
24
És fordulának és felmenének a hegyre, és eljutának az Eskól völgyéig, és kikémlelék azt.
25
És vőnek kezeikbe annak a földnek gyümölcséből, és alá hozák hozzánk, és hírt hozának nékünk és mondának: Jó az a föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk.
26
De ti nem akartatok felmenni; hanem pártot ütétek az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsa ellen.
27
És zúgolódátok a ti sátoraitokban, és mondátok: mivelhogy gyűlöl minket az Úr, azért hozott ki minket Égyiptom földéből, hogy adjon minket az Emoreus kezébe, és elpusztítson minket.
28
Hová mennénk fel mi? A mi atyánkfiai megrettenték a mi szíveinket, mondván: Az a nép nagyobb és szálasabb nálunknál; a városok nagyok és megerősíttettek az égig; még Anák fiakat is láttunk ott!
29
Akkor mondám néktek: Ne rettegjetek és ne féljetek azoktól;
30
Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek mind aszerint, amint cselekedett vala veletek Égyiptomban a ti szemeitek előtt;
31
És a pusztában, ahol láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, amiképpen hordozza az ember az ő fiát, mind az egész úton, amelyen jártatok, míg jutátok e helyre.
32
Mindazáltal nem hivétek az Úrnak, a ti Isteneteknek.
33
Aki előttetek jár vala az úton, hogy helyet szemeljen ki néktek, ahol táborozzatok, éjjel tűzben, hogy megmutassa néktek az útat, amelyen járjatok, és felhőben nappal.
34
Meghallá pedig az Úr beszédetek szavát, és megharaguvék, és megesküvék, mondván:
35
E gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem, hogy a ti atyáitoknak adom***;
36
Kivéve Kálebet, a Jefunné fiát; ő meglátja azt, és ő néki adom azt a földet, amelyet tapodott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat.
37
Még én reám is megharaguvék az Úr miattatok, mondván: Te sem mégy oda be!
38
Józsué, a Nún fia, aki áll te előtted, ő megy be oda; azért biztassad őt, mert ő osztja el az örökséget Izráelnek.
39
És a ti kicsinyeitek, akikről szólátok hogy prédául lesznek, és a ti fiaitok, akik nem tudnak most sem jót, sem gonoszt, azok mennek be oda, mert nékik adom azt, és ők bírják azt.
40
Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába, a Veres tenger felé.
41
És azt felelétek, és azt mondátok nékem: Vétkeztünk az Úr ellen, mi felmegyünk és hadakozunk mind aszerint, amint parancsolta nékünk az Úr, a mi Istenünk! És felövezétek magatokat, kiki az ő harci eszközeivel, és készek valátok felmenni a hegyre.
42
Monda pedig az Úr nékem: Mondd meg nékik: Ne menjetek fel, és ne harcoljatok, mert nem vagyok közöttetek: hogy meg ne verettessetek a ti ellenségeitektől.
43
És megmondám néktek, de nem hallgattatok rám, hanem pártot ütöttetek az Úr parancsolata ellen, és vakmerősködétek, és felmenétek a hegyre.
44
De kijöve az Emoreus, aki lakik vala azon a hegyen, ti ellenetek, és megkergetének titeket, mint a méhek szokták cselekedni, és vagdaltak vala titeket Szeirtől Hormáig.
45
És visszatérétek onnét, és sírátok az Úr előtt, de nem hallgatá meg az Úr a ti szavatokat, és nem figyele rátok.
46
És sok időn át lakozátok Kádesben****, ameddig ott lakozátok.

---------------------------------------------

* Csakhogy szihont a Szám.1. szerint a második évben verte meg. Amikor Áron még vígan élt.
** Ez ütközik az Exo.18. fejezettel, ami szerint a rrendszert Mózes apósa találta ki, még a Sínai hegy elérése előtt.
*** Erről jut eszembe, számoljunk már nemzetségeket! "Csak a negyedik nemzedék tér meg ide", mondta Mr. Isten Ábrahámnak. Az első nemzedék aki bement Egyiptomba, Izráel volt. Utána jöttek a pátriárkák. Ebből az egyik József, akinek a fia volt Manasse, akinek a fia volt Nún, akinek a fia volt Józsué - aki már az ötödik generáció. A másik lehetőségünk Káleb, aki a Jefunné fia, és Júda törzsébe tartozik - ám lila gőzünk nincs róla hogyan. Azt tudjuk, hogy Jefunnét a szöveg mint "kenizeus"-t említi, tehát feltételezhetünk egy Kenizsu nevű embert. De! Nem tudunk Kenizeus nevű gyerekéről Júdának, ami azt jelenti, hogy legalább egy generáció kell legyen eme hipotetikus Kenizeus és Júda között, ami megint arra vezet, hogy ez a jövendőlés nem (sem) vált valóra.
**** Ez ellentmondás a Kivonulás és a Számok könyvével, amikben a Sínai Hegy lába alatt dekkoltak sokat.

A bejegyzés trackback címe:

https://befogadas.blog.hu/api/trackback/id/tr616721156

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása